Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument

ARTIKEL 6 – Brazilian Wax Jaarkaart

ARTIKEL 7 – Betaling

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

ARTIKEL 9 – Slotbepalingen 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument : de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst : de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf : het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen. 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te voeren.

2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer

1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van goede materialen en middelen.

2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument

1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

3. De consument verplicht zich ertoe de ondernemer te voorzien van alle relevante en correcte informatie die invloed kan hebben of relevant is voor het uitvoeren van een juiste behandeling, ook indien hier door ondernemer niet direct naar gevraagd heeft.

4. De consument heeft de plicht de bij ondernemer aangeschafte producten conform de instructies te gebruiken; bij onjuist gebruik is ondernemer vrij van aansprakelijkheid.

5. Met het ondergaan van een of meerdere behandelingen bij ondernemer kiest de consument expliciet voor desbetreffende behandeling(en) en eventuele neveneffecten daarvan.

6. Videobeelden en of foto’s die worden gemaakt tijdens gelaats, wax, nagels, voeten of laserbehandelingen kunnen worden gebruikt voor promotie via sociale mediakanalen zoals: facebook, instagram, tiktok, website of snapchat. Dit valt onder de boekingsvoorwaarden waarmee de consument akkoord gaat, bij het maken van een online boeking. De  consument heeft de plicht het gebruik van de beelden na te leven. 

ARTIKEL 6 – Brazilian Wax Jaarkaart

1. Een Brazilian Wax Jaarkaart kan bij Naomi Wax & Beauty op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van 1 jaar. Na de eerste abonnementsperiode wordt de Brazilian Wax Jaarkaart stilzwijgend verlengd voor telkens een jaar en is deze per maand opzegbaar.

2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Contante betaling is bij de Brazilian Wax Jaarkaart niet mogelijk. 
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt € 10 per keer administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de klant voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om zorg te dragen en zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Is na een periode van vier weken na het opeisbaar worden van de betaling nog niet betaald, dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument.

4. De Brazilian Wax Jaarkaart kan worden geblokkeerd zolang een consument niet aan de betalingsverplichting voldoet. De consument kan de toegang tot de salon worden geweigerd. Ondernemer is gerechtigd de Brazilian Wax Jaarkaart al met de consument bij een betalingsachterstand te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt en met het recht voor Ondernemer tot verhaal van alle door haar geleden schade.

5. Ondernemer behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de consumenten hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de consument gerechtigd zijn of haar Brazilian Wax Jaarkaart met onmiddellijke ingang via een schriftelijk bericht aan Ondernemer te beëindigen.

6. Een Brazilian Jaarkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

ARTIKEL 7 – Betaling

1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant of per pin met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. De betaling geschiedt vooraf bij online boekingen. 50% (Vijftig) procent van de totaalprijs wordt vooraf in rekening gebracht.

2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van de totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht in de salon.

3. De consument is ervan op de hoogte een aanbetaling van 50% te doen via de online boekingstool.
Indien er binnen 48 uur geannuleerd wordt, kan de afspraak gratis binnen (7 dagen) verplaatst worden door de ondernemer. 
Indien er binnen minder dan 24 uur geannuleerd wordt, verliest consument zijn/haar aanbetaling. 
In geval van no-show, verliest de consument zijn/haar aanbetaling en dient consument het resterende behandelbedrag te betalen binnen 24 uur, per online betaallink. 

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst toe te rekenen. De aansprakelijkheid is echter beperkt tot het beloop van het bedrag dat ter zake van het schadevoorval door de verzekeraar van ondernemer zal worden uitgekeerd.

2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

ARTIKEL 9 – Slotbepalingen

1.Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2.Indien er sprake is van gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling in deze algemene voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.


Deze website maakt gebruik van cookies om je een optimale gebruikservaring te bieden.